Устав Академии

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчим з’їздом

Української академії

Оригінальних ідей

17 травня 1992 р.

ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

Прийняті Загальними Зборами

Української Академії

оригінальних ідей

18 червня 2017 року

СТАТУТ

Української Академії оригінальних ідей

(Нова редакція)

м. Київ – 2017

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • «Українська Академія оригінальних ідей» (надалі Академія) – міжнародна громадська організація науковців, основною метою діяльності якої є об’єднання і захист інтересів науковців та проведення наукових досліджень, спрямованих на продукування принципово нових, випереджаючих час оригінальних ідей та винаходів, здатних істотно вплинути на розвиток світової цивілізації.
  • Академія функціонує на основі Конституції України, чинного законодавства України, законодавства тих держав, на території яких поширюється її діяльність, а також цього Статуту і в своїй діяльності керується принципами законності, демократизму, самоврядування, рівноправності її членів.
  • Діяльність Академії поширюється на територію України, Сполучених Штатів Америки, Росії та інших держав, де будуть створені її філіали або представництва. Місцезнаходження керівних органів Академії – м. Київ, вул. Бакинська, 37.
  • Найменування Академії:

Повне:

 • українською мовою – «Українська академія оригінальних ідей»;
 • російською мовою – «Украинская академия оригинальных идей»;
 • англійською мовою – «Ukrainian Academy of Original Ideas».

Скорочене:

 • українською мовою – УАОІ;
 • російською мовою – УАОИ;
 • англійською мовою –
  • Гімн Академії «Вічний революціонер» (слова І. Франка, музика М. Лисенка).
 1. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС.
  • Академія з моменту реєстрації набуває прав юридичної особи відповідно до чинного законодавства України і за характеристиками своєї діяльності є громадською неприбутковою організацією.
   • Доходи (прибутки) Академії використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Академії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності визначених Статутом Академії.
   • Доходи (прибутки) або їх частини забороняється розподіляти серед засновників (учасників), членів Академії, працівників (крім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
   • Активи Академії забороняється передавати одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету в разі припинення існування юридичної особи (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
  • Академія як юридична особа, має самостійний баланс, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням та символікою, кутовий штамп та інші штампи, фірмові бланки, прапор та емблему за своїм найменуванням, інші необхідні реквізити, дипломи, зразки яких затверджуються Президією Академії, символіка реєструється у встановленому порядку.
  • Академія володіє відокремленим майном, самостійно здійснює і відповідності до чинного законодавства України володіння, використання і розпорядження своїм майном. На майно Академії може бути накладено стягнення виключно за рішенням суду.
  • Академія несе відповідальність за своїми зобов’язаннями всім своїм майном. Академія не відповідає за зобов’язаннями держави, третіх фізичних або юридичних осіб, рівно як держава та треті особи не відповідають за зобов’язаннями Академії.
  • Втручання в адміністративну, наукову і господарську діяльність Академії з боку державних, громадських та інших організацій не допускається, якщо це не обумовлено їх правами по здійсненню контрольних повноважень, згідно з чинним законодавством та інших правових актів України.
 1. ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ.
  • Основними завданнями Академії є:
 • об’єднання носіїв випереджаючих час ідей;
 • пошук оригінальних ідей і сприяння втіленню їх у життя на благо людства, ідей «вічних інакодумців» у науці та винахідництві (тобто тих ідей, які в силу своєї нестандартності, своєчасно не визнаються);
 • сприяння формуванню вченого-енциклопедиста (альтернативи вузькому спеціалісту, компетентному лише в межах одного відгалуження науки);
 • проведення незалежної громадської експертизи результатів наукової і винахідницької діяльності;
 • пошук талантів-самородків і надання їм методичної та іншої допомоги;
 • виявлення, пропаганда та участь у втіленні в життя розробок талановитих винахідників і вчених;
 • співробітництво з державними та громадськими установами, вченими та винахідниками всього світу з питань розвитку світової науки і техніки.
  • Для реалізації статутних завдань Академія у порядку встановленому чинним законодавством:
 • організовує та приймає участь у проведенні фундаментальних досліджень, пов’язаних з переглядом підвалин наукових дисциплін;
 • бере участь у вирішенні складних наукових проблем світового масштабу;
 • фіксує пріоритет членів Академії у відкритті, висловленні ідеї, винаході;
 • консолідує світову альтернативну наукову думку;
 • створює банк наукових розробок;
 • видає охоронні документи на відкриття, «ноу-хау» та наукові розробки, згідно зі своїми функціональними завданнями та статутної діяльності членам Академії;
 • виробляє своє бачення проблеми реалізації державної науково-технічної, культурної та спортивної політики і пропонує його на розгляд органів державної влади та управління;
 • переорієнтовує стратегію одержання знань в методологічному і предметному окресленні;
 • приймає участь у проведенні науково-дослідної, культурної, освітньої та спортивної роботи, здійснює господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення науково-дослідних інститутів, культурних, освітніх і спортивних структур, госпрозрахункових установ, організацій і підприємств із статусом юридичної особи;
 • приймає участь в організації симпозіумів, конгресів, наукових конференцій як в Україні, так і за кордоном, проведенні науково-технічних заходів у відповідності зі статутними завданнями;
 • співпрацює з міжнародними державними і громадськими (неурядовими) організаціями, вченими і винахідниками різних країн світу;
 • бере участь у міжнародних наукових обмінах, туризмі, виставках;
 • створює академічну бібліотеку наукових праць членів Академії (статей, книг, рукописів, рефератів тощо);
 • проводить конкурси на кращі розробки;
 • висуває наукові розробки членів Академії на здобуття державних і міжнародних премій;
 • запроваджує премії, нагороди, власні ранги вченості після захисту високоякісної оригінальної розробки;
 • надає своїм членам безоплатні послуги (наукова експертиза розробок, експериментальна перевірка ідеї, виготовлення конструкторської документації, методична та технічна допомога в одержанні патентів, виготовлення дослідного зразка, пошук споживача винаходу, публікація ідеї, забезпечення консультаціями та інформаційними матеріалами, запровадження розробок у життя тощо);
 • розповсюджує журнали і книги;
 • створює засоби масової інформації;
 • може вступати до міжнародних громадських (неурядових) організацій;
 • самостійно розробляє та затверджує плани та програми всіх видів своєї діяльності, включно зі спортивними, освітніми та культурними;
 • встановлює ділові та інші контакти з юридичними та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
 • самостійно забезпечує захист своїх інтересів та інтересів своїх членів у суді, господарському або третейському суді;
 • відкриває в банках свої рахунки і розпоряджається ними, укладає різного типу договори, угоди та інші юридичні акти із фізичними та юридичними особами, які не суперечать чинному законодавству;
 • купує, отримує або з частковою оплатою, або на умовах оренди землю, будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби й інші матеріальні цінності із зарахуванням їх на свій баланс, якщо це не суперечить чинному законодавству;
 • приймає участь у діяльності міжнародних організацій та об’єднань, створює та виконує з ними спільні проекти;
 • розробляє та приймає заходи по збереженню наукової та комерційної таємниці, конфіденційності інформації, розголошення якої може нанести шкоду інтересам Академії;
 • здійснює іншу неприбуткову діяльність, що не суперечить чинному законодавству України.

 

 1. ЧЛЕНИ АКАДЕМІЇ
  • До складу Академії входять індивідуальні дійсні члени (академіки) та асоційовані члени. Членство в Академії – прямого підпорядкування. Права та обов’язки членів Академії визначаються відповідним Положенням, яке розробляється і узгоджується Президією та затверджується Загальними Зборами Академії.
  • Дійсними членами Академії (академіками) можуть бути особи (як громадяни України, так і громадяни інших країн світу), котрі внесли вагомий вклад у розвиток науки і чиї ідеї випередили час, або є авторами вагомого винаходу, направленого на прорив в науково-технічному прогресі; науковці, які готують перехід до постнаукового типу знань.
  • Вибори дійсних членів Академії проводяться за результатами конкурсу, який проводить Президія за поданням дійсних членів Академії, при підтримці наукових та громадських організацій і підприємств. Процедура виборів регламентується відповідним Положенням, яке затверджується Загальними Зборами Академії.
  • Асоційованим членом Академії може стати особа (як громадянин України, так і громадяни інших країн світу) як із науковим ступенем, так і без нього, яка внесла вагомий внесок в науково-дослідну, винахідницьку діяльність Академії, у розбудову матеріальної бази та функціонування структур Академії, що заявила про добровільний вступ до Академії для задоволення своїх наукових або винахідницьких потреб. Заява про вступ до Академії асоційованим членом розглядається Президією Академії, рішення Президії про прийняття до Академії асоційованих членів затверджується Загальними Зборами Академії прямим відкритим голосуванням
  • Статус дійсних і асоційованих членів Академії підтверджується наказом Президента, на підставі якого членам Академії видаються відповідні дипломи.
  • Члени Академії мають право:
 • обирати та бути обраними до керівних органів Академії;
 • вносити пропозиції з питань поліпшення роботи Академії;
 • публікувати в академічних виданнях наукові праці;
 • впроваджувати у виробництво (через Академію) свої ідеї та винаходи;
 • інші права, що регламентуються Положенням про членство.
  • Члени Академії зобов’язані проявляти терпимість до чужих ідей, не зазіхати на них, віддано служити Істині, залучати до Академії нових членів, дотримуватись вимог Статуту, брати участь у заходах, що проводяться Академією (в експертній діяльності, наукових конференціях тощо).
  • За бажанням члена Академії право на втілення в життя його ідеї, винаходу, відкриття, технології, «ноу-хау» тощо, можуть бути передані Академії безкорисливо або на певних умовах з оформлення відповідного договору.
  • Членство в Академії припиняється добровільно, а також за рішенням Президії, яке затверджується Загальними Зборами Академії, при систематичному порушенні членом статутних вимог, безпідставному невиконанні підписаних угод, і неподанні щорічних звітів про виконання індивідуальних творчих завдань, втраті зв’язку з Академією, а також у випадку, коли його діяльність здатна нанести шкоди Академії. У такому разі академічне звання вважається недійсним, про що дається об’ява в пресі.

 

 1. МАЙНО ТА КОШТИ АКАДЕМІЇ
  • Майно Академії складають основні фонди, оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Академії.
  • Майно і кошти Академії формуються з:
 • коштів, отриманих в результаті науково-дослідницької і фінансово-господарської діяльності відокремлених підрозділів, юридичних осіб, створених Академією самостійно або з іншими учасниками;
 • внесків спонсорів, благодійних внесків і пожертвувань організацій та приватних осіб;
 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України. Ризик випадкової загибелі, або пошкодження майна, що є власністю Академії, несе Академія.
  • У відповідності до діяльності Академії їй можуть належати: будівлі, споруди, приміщення, транспортні засоби, цінні папери, матеріали і обладнання, інформація, наукові, конструкторські і технологічні розробки, інша власність (у тому числі інтелектуальна і права на неї).
  • Академія, створені нею організації і установи, ведуть оперативний, та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зобов’язані зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку та розмірах, передбачених чинним законодавством.
 1. СТРУКТУРА ТА КЕРІВНІ ОРГАНИ ВІДДІЛЕННЯ
  • Структура Академії будується на засадах демократичного централізму при підпорядкуванні її підрозділів зверху униз.
  • Структура Академії та зміни до неї розробляються Президією, узгоджуються Президентом і подаються для затвердження Загальними Зборами Академії.
  • Керівники відділень, філіалів і представництв призначаються наказом Президента з наступним затвердженням Загальними Зборами Академії.
  • Представництва, створені за межами України, їх діяльність легалізується відповідно до національного законодавства тих держав, де вони будуть діяти.
  • Науково-дослідні інститути, підприємства і інші господарчі підрозділи, які створюються в структурі Академії з наданням статусу юридичної особи, очолюються директорами, які призначаються наказом Президента.
  • Діяльність всіх структурних підрозділів Академії здійснюється на підставі їх відповідних Положень або Статутів, якщо підрозділ має статус юридичної особи. Положення і Статути структурних підрозділів затверджуються їх Загальними Зборами із погодженням з Президією Академії.
 1. КЕРІВНІ ОРГАНИ АКАДЕМІЇ

7.1.Керівними органами Академії є:

1) Загальні Збори Академії;

2) Президент Академії;

3) Президія Академії.

7.2.Контроль за фінансово-господарською діяльністю Академії здійснює Ревізійна комісія.

 1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКАДЕМІЇ

8.1. Вищим керівним органом Академії є Загальні Збори, які правомочні, якщо на них присутні не менше, ніж 2/3 членів Академії. Всі рішення приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Протокол Загальних Зборів підписується  обраними Головою і Секретарем Зборів, що проводяться, і не пізніше, ніж через 5 робочих днів після закінчення Зборів, передається Президенту Академії. Кожен член Академії має один голос.

8.2. У Загальних Зборах мають право брати участь з правом вирішального голосу всі (дійсні та асоційовані) члени Академії. Реєстрація членів Академії, що прибули для участі у Загальних Зборах здійснюється згідно з реєстром, який підписується Президентом. На вимогу більше, ніж 10% членів Академії, може бути призначений представник для контролю за реєстрацією членів Академії, що прибули для участі у Загальних Зборах.

8.3. Загальні Збори Академії скликаються за рішенням Президента не рідше одного разу в чотири роки. Позачергові Загальні Збори скликаються Президентом за необхідністю, за рішенням Президії Академії, на вимогу Ревізійної комісії, а також на вимогу більше ніж 10% дійсних членів Академії. Дата проведення та порядок денний Загальних Зборів оголошується не менше, ніж за місяць до початку їх роботи.

8.4. Не пізніше, ніж за 5 днів до проведення Загальних Зборів Академії, членам Академії повинна біти надана можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним Зборів. Загальні Збори Академії не вправі приймати рішення з питань, які не були об’явлені у порядку денному при призначенні Загальних Зборів Академії.

8.5. До компетенції Загальних Зборів Академії відноситься прийняття рішень за такими питаннями:

8.5.1. визначення стратегічних напрямків, затвердження планів і програм діяльності Академії, звітів про її діяльність;

8.5.2. затвердження Статуту Академії та внесення змін і доповнень до нього;

8.5.3. вибори Президента Академії;

8.5.4. затвердження структури Академії, кандидатур членів Президії, керівників відділень, філіалів та представництв, затвердження Положень або Статутів, регламентуючих їх діяльність;

8.5.5. обрання Ревізійної комісії Академії, визначення терміну її діяльності, затвердження її звітів і висновків. Загальні Збори Академії можуть приймати рішення про проведення незалежного аудиту для аналізу фінансово-господарської діяльності Академії;

8.5.6. реорганізація або припинення діяльності Академії;

8.5.7. Загальні Збори можуть здійснювати інші повноваження, які необхідні для забезпечення діяльності Академії, які не суперечать чинному законодавству.

8.6. Повноваження, передбачені п.8.5., відносяться до виключної компетенції Загальних Зборів і не можуть бути переданими іншим органам Академії.

8.7. Рішення по п.п.8.5.2. і 8.5.6. вважаються дійсними, якщо за них проголосувало не менше 2/3 членів Академії, присутніх на Загальних Зборах.

 1. ОДНООСОБОВИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН – ПРЕЗИДЕНТ АКАДЕМІЇ
  • Керівництво діяльністю Академії здійснюється – Президентом Академії.
  • До компетенції Президента відносяться всі питання керівництва поточною діяльністю Академії, за винятком питань, які віднесені до компетенції Загальних Зборів Академії.
  • Президент керує роботою Президії Академії.
  • Президент має право без довіреності здійснювати від імені Академії наступні дії:
   • Керувати поточними справами Академії;
   • Представляти інтереси Академії в її відносинах з третіми особами як в Україні, так і за її межами;
   • Вести переговори і заключати договори, угоди та інші правові акти від імені Академії;
   • Узгоджувати і подавати для затвердження Загальними Зборами структуру Академії та зміни в ній.
   • Видавати накази з подальшим затвердженням Загальними Зборами по формуванню складу Президії Академії: призначення 1-го Віце-президента, Віце-президентів і членів Президії з визначенням їх функціональних обов’язків.
   • Своїм наказом з подальшим затвердженням Загальними Зборами призначати та звільняти керівників відділень, філіалів та представництв.
   • Своїм наказом призначати та звільняти директорів науково-дослідних інститутів, підприємств і інших господарських підрозділів Академії, які мають статус юридичної особи.
   • Узгоджувати і подавати для затвердження Загальними Зборами Положення або Статути структурних підрозділів Академії.
   • Затверджувати наукові та фінансово-господарські плани діяльності структурних підрозділів Академії, їх штатні розклади.
   • Видавати довіреності від імені Академії.
   • Відкривати в банківських установах рахунки Академії з виконанням права першого підпису на фінансових документах.
   • Організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Академії.
   • Видавати накази, розпорядження і давати вказівки, які обов’язкові для виконання всіма членами Академії та співробітниками.
   • Виконувати інші функції, необхідні для досягнення цілей діяльності Академії і забезпечення її нормальної роботи у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту.
  • Президент Академії обирається Загальними Зборами Академії простою більшістю голосів членів Академії, що присутні на Зборах, на термін 8 (вісім) років.
   • Одна і таж особа може бути обрана Президентом Академії на наступні 8 (вісім) років на тих же засадах
  • Президент для здійснення обов’язків, що на нього покладені, формує секретаріат та адміністрацію Академії.
  • Склад секретаріату та адміністрації Академії та компетенцію їх членів визначає Президент
 1. ПРЕЗИДІЯ АКАДЕМІЇ
  • Склад Президії Академії терміном на 4 роки затверджується Загальними Зборами Академії. Президія призначає із свого складу 1-го Віце-президента, віце-президентів Президії.
  • Президія Академії має наступні повноваження:
   • Розробляє за дорученням Президента Академії наукову концепцію і стратегію Академії, перспективні програми і поточні плани діяльності Академії;
   • Розглядає і подає на узгодження Президенту перспективні та поточні плани і програми діяльності відділень, філій і представництв;
   • Розробляє і подає на узгодження Президенту структуру Академії і зміни до неї;
   • Рекомендує Президенту кандидатури керівників структурних підрозділів Академії;
   • Проводить організаційну роботу по підготовці і проведенню всіх загальноакадемічних заходів, передбачених планами і програмами Академії;
   • Розробляє і подає на узгодження Президенту статутні та інші нормативні документи Академії, в тому числі і Положення;
   • Координує роботу відділень, філій і представництв, підготовлює розпорядчі документи щодо їх діяльності;
   • При необхідності, проводить заочні письмові референдуми серед дійсних членів Академії для формування рішень з важливих питань діяльності Академії;
   • Проводить пошук достойних кандидатур для обрання дійсними членами Академії, організовує затвердження їх у встановленому порядку;
   • Розробляє зразки печаток, дипломів, а також атрибутику і символіку Академії, організовує затвердження їх у встановленому порядку;
   • Виконує інші завдання, які надаються Президентом, що пов’язані з забезпеченням наукової, винахідницької та фінансово-господарської роботи Академії.
  • Президія приймає і розглядає пропозиції та скарги стосовно роботи Академії і при необхідності питання виносяться на розгляд Загальних Зборів, якими приймаються відповідні рішення.
  • Президія приймає свої постанови на засіданнях, що проводяться за необхідністю, але не рідше, ніж раз в квартал і один раз на рік на розширеному засіданні звітує про свою діяльність. Засідання Президії вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ½ її членів. Постанова вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало на менше ½ членів Президії, котрі взяли участь у засіданні.
 1. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ АКАДЕМІЇ
  • Контроль за фінансово-господарською діяльністю Академії здійснює Ревізійна комісія, яка обирається з числа членів Академії Загальними Зборами терміном на 4 роки і повністю їм підзвітна. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Президії та особи, що відповідають за здійснення фінансово-господарської діяльності Академії.
  • Ревізійна комісія складається не менше, ніж із 3 (трьох) осіб і свої рішення приймає простою більшістю голосів.
  • Ревізійна комісія подає Президенту Академії акт ревізії фінансово-господарської діяльності Академії не пізніше, ніж за десять днів до проведення чергових Загальних Зборів Академії.
  • Позапланові ревізії проводяться Ревізійною комісією за завданням Президента та за письмовим запитом не менш як 10% дійсних членів Академії. Посадові особи адміністрації та керівники структурних підрозділів Академії повинні своєчасно забезпечувати Ревізійну комісію всією необхідною інформацією та документами.
  • Функції Ревізійної комісії можуть виконуватись незалежною аудиторською фірмою (аудитором), з якою укладається контракт.
 1. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ АКАДЕМІЇ
  • Припинення діяльності Академії здійснюється шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, розділу, виділу, перетворення) чи ліквідації. Реорганізація Академії відбувається за рішенням Загальних Зборів. При реорганізації вся сукупність прав та обов’язків переходить до її правонаступників.
  • Академія ліквідується:

а) за рішенням Загальних Зборів Академії;

б) на підставі рішення суду;

в) інших підстав, передбачених законодавчими актами України.

 • Ліквідація Академії здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Загальними Зборами Академії та органом, що прийняв рішення про ліквідацію Академії.
  • Загальні Збори Академії, суд встановлюють порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, який не може бути менше двох місяців з моменту оголошення про ліквідацію.
  • В разі визнання Академії банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також умови ліквідації Академії визначаються Законом України «Про банкрутство».
  • З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Академії. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Академії із врахуванням його фізичного та морального зносу, виявляє дебіторів та кредиторів Академії і розраховується з ними, приймає необхідні дії по сплаті боргів Академії третім особам, складає ліквідаційний баланс і представляє його на Загальних Зборах Академії.
 • Наявні в Академії грошові кошти, які включають готівку від розпродажу її майна при ліквідації, після розрахунків з іншими кредиторами перераховується в бюджет держави, або передається іншій неприбутковій організації.
 • Ліквідація Академії вважається завершеною, а Академія такою, що припинила свою діяльність – з моменту внесення запису про це в реєстр державної реєстрації. Ліквідаційна комісія при здійсненні ліквідації несе майнову відповідальність за шкоду, причинену Академії, а також третім особам у відповідності до цивільного законодавства України.
 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • Спори Академії з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами розглядаються судом, господарським судом або іншими органами відповідно до законодавства України, а за домовленістю сторін в припустимих або установленими чинним законодавством випадках – третейським судом.
  • Відносини, що виникають протягом дії цього Статуту і нерегульовані цим Статутом, регулюються нормами чинного матеріального і процесуального права України.
 1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ
  • Зміни і доповнення вносяться до Статуту Загальними зборами Академії.
 • Про зміни, що сталися в статутних документах, Академія у 60-денний строк повідомляє Міністерство юстиції України.

 

 

 

 

 

Голова Загальних Зборів Академії                                        П. Харченко

 

Секретар                                                                                   М. Головецький