Меєрович Мара Йоселевич
- Достижения, Инженерия, Меєрович Мара Йоселевич, Философия, общество

Меєрович Мара Йоселевич

МЕЄРОВИЧ Мара Йоселевич
(13 жовтня 1941р.),
керівник лабораторії «ТРВЗ[1]-педагогіка України» (Одеса).
Майстер ТРВЗ (диплом Г.С. Альтшулера № 33)

Освіта (базова):

– викладач методики технічної творчості (курси ЦР ВСВР, Москва, 1987г.);
– патентознавець (Одеський інститут патентознавства, Одеса, 1984г.);
– інженер-радіотехнік (Одеський політехнічний інститут, Одеса, 1968г.);
– технік-автомеханік (Одеський автодорожній технікум, Одеса, 1959г.)
Додаткова освіта (семінари, курси, тренінги та ділові ігри – 1987-2000гг.): функціонально-вартісний аналіз (ФВА), підприємництво і малий бізнес, реклама, маркетинг, нейро-лінгвістичне програмування (НЛП), психологічні тренінги…

ОСНОВНІ НАПРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСТАННІ 20 РОКІВ:

 1. Розробка основ ТРШС – теорії розвитку штучних систем .
 2. Розробка методів аналізу проблем і пошуку їх найбільш ефективного рішення.
 3. Практичне бізнес-консультування в сфері виробництва. Проведення навчальних семінарів (для підприємців, інженерів, менеджерів, рекламістів та ін.)
 4. Розробка основ ТРВЗ-педагогіки та її адаптація в навчальний процес для розвитку творчого мислення та керованої уяви .
 5. Розробка програм курсів «Формування культури мислення в навчальному процесі» (для педагогів та учнів всіх рівнів) .
 6. Науково-практичне керівництво експериментом з впровадження ТРВЗ-педагогіки у школі «ЕйдоС» (м. Запоріжжя, з 1997 р.).

ОСНОВНІ ДОСЯГНЕННЯ В РОБОТІ ЗА ОСТАННІ 20 РОКІВ:
– Розроблені  (разом с Л.І. Шрагіною) основи іноваційної технології «Випереджаюча педагогіка», що формує у учнів компоненти творчої особистості в ході навчального процессу
– Видано книгу М.И. Меерович «ФОРМУЛЫ ТЕОРИИ НЕВЕРОЯТНОСТИ. Технология творческого мышления». Одесса. ПОЛИС. 1993. – 232с.
– Лауреат премії «Люди дела» за 1993г. (організатори – редакція газети «Вечірня Одеса» и Громадянський форум «Одеса»).
– Видані (в співавторстві зі Л.І. Шрагіною) книги:
Меерович М.И., Шрагина Л.И. «ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ МЫШЛЕНИЯ».
М.: Школьные технологии, №5, 1997. – 200с. (За підсумками конкурсу фонда Сороса на альтернативні підручники в Україні в 1995 р. рукописотримав вищий грант в номінації «Логіка. Розвиток мислення»).

Меерович М.И., Шрагина Л.И. ТЕХНОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. Учебное пособие. Мн., ХАРВЕСТ, 2000, 2003. — 432с. (4-ое изд. Москва, Альпина Бизнес Букс, 2008. – 495с.)
Посібник включено до переліку основної літератури для підготовки аспірантів, наукових працівників і фахівців різних сфер діяльності: психологів, педагогів, юристів, інженерів, економістів, політологів, менеджерів, викладачів вищої школи…
http://ratriz.ru/doc/Literatura/Meeroviy/Primenenie%20TTM.doc;

– Опубліковано більш ніж 70 наукових і популярних статей (ядерна фізика, механіка, педагогіка, психологія, соціологія , філософія…) .
– Проведено більш ніж 20 семінарів (більше 300 слухачів ) з проблеми «Теорія рішення винахідницьких завдань» для фахівців виробництва.
– Проведено (спільно з Л.І. Шрагіною) більш ніж 150 навчальних семінарів (більше 5000 слухачів) з проблеми «Формування культури мислення ».
– Переможець конкурсу на грант «Соціальні ініціативи» (організатор – Міськвиконком м. Одеса, 2006 р.) . Співавтор проекту: « Створення центру інноваційних педагогічних технологій на базі табору «Молода Гвардія».

ОСНОВНІ ПУБЛИКАЦІЇ

 1. Меерович М.И., Шрагин И.В. Шкив регулируемого диаметра для бесступенчатого вариатора//Математическое моделирование систем и процессов. Пермский государственный технический университет. Сборник научных трудов №2 (2), 1994г., с.65-73.
 2. Фабрикант А.Е., Меерович М.И. О некоторых результатах экспериментальных исследований низкотемпературной трансмутации металлов//Материалы 2 Российской конференции по холодному синтезу и трансмутации ядер. Сочи, 1994. C.152-156.
 3. Fabrikant A., Meyerovich M. Some rezults of experimental investigations in low-temperature metals transmutations //Jornal of New Energy. Salt Lake City, Utah, 1996. Vol.1. No.1. P.56-60.
 4. Меерович М.И., Шрагина Л.И. ТРИЗ – технология «как думать»//Зеркало недели. 14 февраля 1998г.
 5. Меерович М.И. Структура курса интегрированного обучения на основе ТРИЗ// Научно-практическая конференция по ТРИЗ. Петрозаводск. 1999. С.65-66.
 6. Шрагина Л.И., Меерович М.И. Смена парадигмы методологии как способ разрешения противоречия в системе образования//Фiлософiя освiти ХХI столiття: проблеми i перспективи. Київ. Товариство «Знання» України. 2000. С.167-173.
 7. Меерович Марк, Шрагина Лариса. Управляемое воображение// Народное образование, Москва, 2000, №9, с.141-152; 2001, №1, с.192-202.
 8. 8. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Общность взглядов А.С.Макаренко и Л.С.Выготского на значение коллектива в формировании личности. //Демократическая школа, Москва, 2002. С.56-59.
 9. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Современная концепция образования на основе методологии ТРИЗ как синтез философии, психологии и педагогики//Развитие творческих способностей детей с использованием элементов ТРИЗ. Челябинск, 2002, с. 31-34.
 10. 10. Меерович Марк. Анализ проблемной ситуации и выбор уровня решаемой задачи//Развитие системы подготовки преподавателей, специалистов и исследователей ТРИЗ. Петрозаводск. 2003. С. 214-217.
 11. 11. Глазунова М.А., Меерович М.И., Шрагина Л.И. Интегрированное обучение на основе ТРИЗ: результаты двухлетнего эксперимента//Новые ценности образования. №1 (12). Москва, 2003. С.102-108.
 12. 12. Меерович М., Шрагина Л. Методология, основанная на теории решения изобретательских задач//Москва, Директор школы, 2003, №9, С.27-35.
 13. Меерович М.И. Изменение основной функции системы образования как проявление действия законов развития искусственных систем//Проблемы реализации принципов продуктивного обучения в профессиональном и допрофессиональном образовании. Саратов, 2004, с.47-51.
 14. 14. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Законы развития искусственных систем//Успехи современного естествознания, №5, 2004, Прил. №1. С.241-243.
 15. 15. Меерович М.И. Развитие системы «знание» как элемента искусственных систем// Философия и теология – толерантный диалог в системе наук. Одесса, ХГЭУ, 2004.
 16. Meyerovich M., Shragina L. Outstripping pedagogy in the technogeneous society//FOCUS (Bimonthly Newsletter of the American Creativity Association), № 5, September-October 2004.
 17. Меерович М.И. Система образования как ведущий фактор экономики и возможности ТРИЗ-педагогики // Конструирование учебного процесса на основе ТРИЗ-педагогики с целью развития творческой личности. Запорожье-2005. С.192-200.
 18. 18. Меерович М.И. «Буря в стакане» (практические возможности ТРИЗ-педагогики для развития мышления)// Развитие творческих способностей в процессе обучения и воспитания на основе ТРИЗ. Челябинск-2005.
 19. 19. Меерович М.И. Система образования на человекотворческом этапе эволюции общества//Розвиток демократії та демократична освіта в Україні. Ялта, 2006. (Диск)
 20. Меерович М.И. Система образования государства как ведущий фактор ее конкурентоспособности//Высшее профессиональное образование: международный, федеральный и региональный аспекты. Москва – Минеральные Воды, 2007. С.431-437
 21. Меерович М.И. Эволюция ТРИЗ за 50 лет: от решения технических проблем до основ общей теории систем //ДНК (информационно-аналитический журнал) № 2 (23), 2007, с. 28-32.
 22. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Основные тенденции в развитии концепции курикулюма// Виклик для України: розробка рамкових основ змісту загальної середньої освіти для 21-го століття. Киев, 2007.
 23. Меерович М.И. Социум в контексте законов развития искусственных систем// Iнновацiйний розвиток суспiльства за умов крос-культурних взаємодiй. Суми, 2008. с.24-26.
 24. Меерович М.И., Шрагина Л.И. От законов развития технических систем – к закономерностям развития искусственных систем. С-Пб – сайт РА ТРИЗ.

http://ratriz.ru/doc/Statyi/Teoriya%20TRIZ/Meerovich-ZRIS.doc

25.Меерович М. И., Шрагина Л.И. Система образования на человекотворческом этапе эволюции общества//М.: Журнал руководителя управления образованием, №5, 2009. С.31-36.

 1. Шрагина Л.И., Меерович М.И. Взаимосвязь социально-экономических процессов в контексте функционально-системного подхода // Интеграция теории и практики в решении социальных проблем. Материалы III Международной заочной научно-практической конференции (26 – 27 декабря 2011 г., Орел)/ под ред. С. В. Куликовой. – Орел: ПФ «Картуш», 2012. – 214  с.
 2. Меерович М.И., Шрагина Л.И. Глобализация и личность в контексте законов развития искусственных систем [Текст]// Личность в межкультурном пространстве: Материалы VII Международной научно-практической конференции: в 2 т. Т. 2. Москва, РУДН, 15-16 ноября 2012 г./ под общ. ред. А. Г. Коваленко. – М: РУДН,  2012. – 315-320 с.
 3. Меерович М.И., Шрагина Л.И. ТРИЗ-педагогика: концепция и возможности// Изобретатели-2013, Москва: Международная он-лайн конференция, 26 апреля 2013 г.

http://www.youtube.com/watch?v=Zh1ml-FWPMk
[1] ТРВЗ – теорія рішення винахідницьких завдань

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *